Napközis házirend


Napközis házirend - Az iskolai házirend kiegészítő dokumentuma.

Az iskolai házirend kiegészítő dokumentuma.


A napközis foglalkozás a délelőtti tanórák végeztével a tanulók órarendjéhez igazodva (11.45) kezdődik és 17.00-ig tart.

16.15-től 17.00-ig összevont csoportot biztosítunk a tanulók számára.
 

Napirend:

11.45-től 13.45-ig gyülekező, ebéd, szabadfoglalkozás.

Az alsó tagozatos tanulók az osztálytermeikben várják meg a napközis tanítót, és együtt vonulnak a napközis terembe. Az 5. és 6. évfolyamos tanulók a napközis termükben gyülekeznek.

Az ebédelés a beosztási rend szerint történik, csendben és kulturáltan. Ügyelni kell a kulturált étkezés szabályaira. Az ebédlőből semmiféle ételt nem vihetnek ki. Minden jelen lévő nevelő felelős minden tanulóért.

A tanulók a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, szakkörökön vesznek részt vagy időjárástól függően szabadtéri, ill. tantermi játékokkal töltik a szabadfoglalkozás idejét.

Minden gyermek köteles vigyázni saját és társai testi épségére. A szabadidős foglalkozás évfolyamonként azonos, ezért az egy évfolyamhoz tartozó csoportok szoros felügyeleti és munkarendet dolgoznak ki egymással.

13.45-től 14.00-ig tisztálkodás, felkészülés a tanórára.

Az 1. – 3. osztályosoknak leckefüzete van, amit a tanító néni tölt ki, 4. – 6. osztályosoknak leckefelelősük van. A napközis nevelő feladata, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki az osztálytanítókkal.

A napközis tanórai foglalkozás ideje 2x45 perc, amely biztosítja a másnapi felkészülést.

14.00 – 14.45-ig napközis tanóra.

A napközibe járó gyermek a délutáni tanórát köteles tanulással tölteni, ez idő alatt a tanulókat nem lehet elvinni. A tanulmányi munka minőségének biztosítása érdekében a tanulók csendben, fegyelmezetten oldják meg feladataikat.

Az a tanuló, aki a napközis tanulási időben külön órán vesz részt, a szülő írásos kérelme alapján, a házi feladatát otthon köteles elkészíteni.

Ha nincs elég idő a házi feladat megírására vagy megtanulására, akkor a házi feladatot otthon kell befejezni, erről a szülőt és az osztálytanítót írásban tájékoztatjuk.

Törekedni kell arra, hogy a házi feladat ellenőrzése ne csak mennyiségi, hanem minőségi is legyen.

14.45 – 15.15-ig uzsonna az ebédlőben – az előzetesen kialakított sorrend alapján.

15.15 – 16.00-ig napközis tanóra.

A második tanórai foglalkozáson való részvétel abban az esetben nem kötelező, amennyiben a tanuló számára engedélyezett/kötelező egyéb foglalkozáson kell részt vennie.

Délutáni foglalkozások ideje alatt időjárástól függően szabadtéri vagy tantermi játékok, illetve az éves munkatervben leírtak alapján tartunk foglalkozásokat.

A napközisek 16.00-tól mehetnek haza. Ettől eltérni a szülő kérelme alapján lehet. Írásban nyilatkozik arról, hogy mikor és kivel mehet haza gyermeke.

A tantermet a tanuló rendben hagyja el.

Közös játék után az utolsó két tanuló teszi helyre a játékokat, egyéni játék esetén mindenki maga teszi a játékot a helyére. A zárt szekrényben elhelyezett eszközöket, játékokat, a tanuló a csoportvezető engedélyével használhatja.

Az udvarról haza csak elköszönés után mehetnek el a tanulók.

16.15-től 17.00-ig egyéni fejlesztő foglalkozás összevont csoportban, (esetlegesen el nem készült házi feladatok elkészítése), ügyelet.


Értékelés

A gyermekek délutáni magatartását, tanórai szorgalmát naponta a csoportban bevezetett jelképek segítségével értékeljük.

A napközis nevelők havonta egyeztetnek az osztályt tanító nevelőkkel a magatartás és szorgalom érdekében.

A napközis munkában részt vevő tanulókat év végén értékeljük (pl. oklevél) az utolsó hirdetési hétfőn.