Köszöntő


Szeretettel köszöntöm iskolánk honlapján! Bízom benne, hogy hasznos és érdekes információval fog gazdagodni oktató-nevelő munkánkkal kapcsolatban!

Iskolánkról                                                                                                                         

A Mezőföld egyik legnagyobb és legrégebbi iskolája a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola, mely gyönyörű környezetben, a város központjában egy fákkal, bokrokkal teli park közepén található. Különlegességünk a néhány éve társadalmi összefogással felújított KRESZ park, ahol játékos formában tanulhatják meg diákjaink a közlekedési szabályokat. Településünkön egyedülállóan csak a mi iskolánk rendelkezik atlétikai pályával.

Hitvallásunk:                                                                                                               

„Mire való az iskola? Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”  (Szent-Györgyi Albert)

Céljaink:

  • Gyermekközpontúság: színes, sokoldalú tevékenységek, a szakmaiság elvének érvényesülésével.
  • A tanítási órákon és foglalkozásokon harmónia, biztonság, elfogadó légkör megteremtése.
  • A gyermekek jussanak el egy bizonyos alapszintig ismeretanyagban, készségben, képességben, amely alkalmassá teszi őket a továbbtanulásra, a társadalmi beilleszkedésre, a testileg, szellemileg és erkölcsileg egészséges életvitelre.
  • Gyermekeink legyenek motiváltak, nyitottak a folyamatos tanulásra, információk szerzésére.
  • Pedagógusaink a nevelést és oktatást egységben szemléljék és kezeljék.

Feladataink:                                                                                                                       

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a képességek, ismeretek meghatározott szintjét hozzák magukkal a családból, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetből.

Ezek a korosztályt jellemző különbségek befolyásolják a tanulással kapcsolatos attitűdöket, adottságokat és hatnak a tanulói teljesítményekre, a képességek fejlődésére. Ezért a tanulói különbségekhez való alkalmazkodás, azok eredményes fejlesztése az iskola feladata.

Pedagógusaink munkájukban figyelembe veszik a tanulók és a tanuló közösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi hátteréből adódó sajátosságaikat. Kihasználják a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Korszerű ismeretek átadása, az ismeretanyag megértése képességek, készségek kialakítása a további tanuláshoz, majd önálló életvitelhez.

Az esztétikum felismerése, megteremtése, megóvása, az érzelmi kultúra kialakítása, kulturált életvitel. Az erkölcsi normák megértése és betartása, erkölcsi érzelmek, érzékek kifejlesztése, megfelelő magatartási formák gyakoroltatása, a tanulók értékrendjének formálása, alakítása, a diákjogok és kötelességek megismertetése, az iskolai demokratizmus gyakorlása.

A nemzeti azonosságtudat kialakítása, erősíteni az EU-hoz való tartozás tudatát és a nemzetiségi hagyományok megismerése. A tanulók testi fejlődéséhez szükséges feltételek és tevékenységek biztosítása, az egészséges életmód kialakítása, a higiénés kultúra megalapozása. Minden tanév új kihívást és izgalmat hoz, hiszen az újonnan iskolába lépő gyermekek fogadása, megismerése, motivációja nagyon fontos.

Az első benyomások, a kezdeti tapasztalatok, élmények életre szólóan meghatározzák a gyerekek viszonyát a tanuláshoz és az iskolához. A hagyományaink megőrzése mellett minden tanévben vezetünk be olyan változásokat, mellyel oktató-nevelő munkánk eredményesebbé válhat.

Pedagógusainknak fontos, hogy diákjaink szívesen töltsék a napjaikat intézményünkben, hogy a tanulás ne teher, hanem öröm legyen számukra. Mindennapi munkánkban mindent elkövetünk azért, hogy gyermekeink biztos alapokkal hagyják el iskolánkat.

  Dicsérdi Józsefné intézményvezető