Köszöntő


A Mezőföld egyik legnagyobb és legrégebbi iskolája a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola, mely gyönyörű környezetben, a város központjában egy fákkal, bokrokkal teli park közepén található.

A 2020 - 2021-es tanév kezdése sok izgalmat és változást hozott iskolánk életében. Izgalmat, mert az újonnan iskolába lépő gyermekek fogadása, megismerése, motivációja nagyon fontos. Az első benyomások, a kezdeti tapasztalatok, élmények életre szólóan meghatározzák a gyerekek viszonyát a tanuláshoz és az iskolához.

A hagyományaink megőrzése mellett minden tanévben vezetünk be olyan változásokat, mellyel oktató-nevelő munkánk eredményesebbé válhat.

A matematikai kompetencia, és a logikus gondolkodás fejlesztése érdekében nagyobb óraszámban, és több tanulónk vehet részt az ELME- torna foglalkozásokon. A tapasztalati úton, játékosan történő foglalkozáson szívesen vesznek részt tanulóink.
Az olvasást, az olvasóvá nevelést már kisiskolás korban el kell kezdenünk, ezért is terveztünk iskolai könyvtárunkban rendszeres délutáni programokat.

Az idei tanévben is a tanulás eredménye érdekében több tantárgyat csoportbontásban tanítunk. Alsó tagozaton a matematikát, a számfogalom, számolási készség kialakítása érdekében. A felső tagozaton csoportbontásban tanítjuk a magyar nyelv és irodalom tantárgyat, az idegen nyelvet, az informatikát és 8. évfolyamon a matematikát. Kis létszámban végzett oktató-nevelőmunkánk eredményesebb lehet. Bízom abban, hogy a befektetett munka a kompetenciamérés eredményét pozitívan befolyásolja.

A mindennapos testnevelés bevezetésével a gyerekeink rendszeres testmozgása biztosítottá vált. Az egészséges életmód kialakításához, a mozgás, a sport megszerettetése kiemelt feladatunk. A törvényi lehetőségeket kihasználva testnevelés órák keretén belül néptánc és sakkoktatás is folyik néhány osztályban az alsó és felső tagozaton. A táncosok az órán tanultakat iskolai rendezvényeken bemutathatják.

A köznevelési törvény előírása alapján a tanulóknak 16 óráig az iskolában kell maradnia. A szülők nagy része él is ezzel a lehetőséggel, így a délutáni napközis és tanulószobai foglalkozáson nagy számban vesznek részt tanulóink. A csoportok kialakítása osztályszinten történt, így a házi feladat, a másnapi felkészülés minden diákunknak biztosított.

A szabadidő helyes eltöltéséhez a napközis tanórák után különböző programokat kínálunk tanulóinknak. Célunk, hogy minél változatosabban töltsék a szabadidejüket, ezért 4-5 alkalmanként más-más pedagógus tart különféle foglalkozást. (olvasás népszerűsítése, Elme-torna, origami, sport, könyvtárhasználat, kézműves foglalkozás, néptánc, Hangolka, angol, figyelemfejlesztő játék)  

Hagyományainknak megfelelően továbbra is kiemelten tanítjuk az idegen nyelvet és az informatikát. A csoportbontások, a szakköri foglalkozások célja, hogy minél eredményesebbek legyenek gyerekeink, illetve egyre többen tudjanak alapfokú nyelvvizsgát tenni, illetve ECDL vizsgabizonyítványt szerezni.

Pedagógusainknak fontos, hogy diákjaink szívesen töltsék a napjaikat intézményünkben, hogy a tanulás ne teher, hanem öröm legyen számukra. Mindennapi munkánkban mindent elkövetünk azért, hogy gyermekeink biztos alapokkal hagyják el iskolánkat.

Kellemes időtöltést honlapunkon!

                                                                                        Fülöpné Nemes Ildikó                                                                                          igazgató